За нас

efinance-logo-blue

„ЕТИК ФИНАНС“ АД е МОДЕРНА ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ С ВИЗИЯ ЗА КОРПОРАТИВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ и СОЦИАЛНИ КАУЗИ
Финансова компания „Етик Финанс“ АД е продължител на дейностите на Популярните каси в България с 23-годишна история като кредитни институции. Дружеството е създадено през май 2010 год. чрез отделяне от Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД.
В този смисъл компанията е и носител на традициите на Националния инвестиционен фонд „Съединение”, създаден през 1991 г., емитирал акции и финансирал малки и средни предприятия в зората на пазарното стопанство в България, както и на опита от процеса на приватизация, добит от Корпорация „Съединение”АД с участие в над 32 предприятия и десетки проекти. Дружеството е наследник е на ИП „Популярна каса-95” АД с 15 години история на паричните и капиталовите пазари, един от създателите на Фондовата борса в Пловдив, която по-късно се влива в БФБ – София.
Водещият финансов вестник „Банкер” през август 2007г. отрежда на „Популярна каса-95” АД място сред първите 10 инвестиционни посредници наред с водещите банки „Уникредит Булбанк” АД и „Пощенска банка” АД.
В класацията на специализирания сайт Investor.bg за месец април 2008г. „Популярна каса-95” АД е поставена на четвърто място сред инвестиционните посредници от гледна точка на извършените транзакции. В класацията на в. „Банкер” – Брой 21(780), отразяваща представянето на инвестиционните посредници за периода януари – март 2008г. сред анализираните общо 87 дружества и 27 банки с лиценз за извършване дейност като инвестиционен посредник, „Популярна каса-95” АД заема шесто място в крайното класиране.
В периодичните бюлетини на БФБ-София, в раздела за активност за периода 2006-2008 г. , „Популярна каса-95” АД заема престижните 5-то и 7-мо места измежду над 80 инвестиционни посредника.
„Етик Финанс“ АД разполага с фронт офис в центъра на град Пловдив и извършва услуги в областта на парични преводи и платежни услуги, международни парични преводи MoneyGram и застрахователни услуги. Компанията предлага традиционно и онлайн счетоводно и ТРЗ обслужване на клиенти от цялата страна. Извършва консултации и съдействие при преобразуване на търговски дружества чрез Вливане и Сливане (Mergers and Acquisitions – M&A), Отделяне, Разделяне, Промяна на правната форма; Консултации относно капиталова структура и отраслова стратегия; Подготовка на проспекти за първично публично предлагане на акции (IPO). Издател е на книги на финансова тематика. На страниците на издадените от компанията книги се отделя място за широка публична дискусия по бъдещите предизвикателства и финансови проблеми преди и след приемането на България в Европейския съюз. Такива са книгите:„БизнесМрежи „Съединение“ през Прехода и Кризата“, „Бялата книга за нова високотехнологична индустриализация на България 2015-2020”, „БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк”.
„Етик Финанс” АД притежава конгломерат от бизнес сайтове като нова алтернативна възможност за бизнес развитие чрез електронна търговия, коопериране, финансиране, дистрибуция и маркетинг на продукти и услуги. В конгломерата важно място заемат финансовата медия от 1997 год. www.financebg.com , която е и медиен партньор на Съюза на икономистите в България и Бизнесмрежа за българите по света – atlasnet.bg , чиято мисия е сътрудничество, ефективно взаимодействие и взаимна подкрепа между българи от всички точки на света за професионална реализация, собствена стопанска дейност, за инвестиции в Родината и осъществяване на различни социални и културни програми и повишаване на конкурентоспособността на членовете на БмБС. Изграждане на достъпна информационна и комуникативна среда, която да облекчава и поевтинява разходите на българите по света по отношение на финансови и консултантски услуги.

„Етик Финанс” АД е проводник на пловдивските традиции в популяризирането, спонсорирането и подпомагането на футбола и спорта като цяло. Стимулира и подкрепя младите хора още в най ранна детска възраст, учи ги да уважават и обичат България и българското. Първата голяма проява на компанията беше организирания юбилеен футболен турнир за деца, който се проведе през 2014 година на Спортен комплекс „Оптимум” в Пловдив отбелязвайки 20 години от най-доброто класиране на България на финали на Световно първенство по футбол. Турнирът „Героите от САЩ`94” оказва огромно възпитателно въздействие и допринася за насърчаването на младите хора да развиват своите умения по футболните терени и тяхното възпитание в дух на постигането на високи цели, спортсменство, хуманизъм, патриотизъм, съхраняване на спомените и уважението към човешката личност . Нашите деца имат огромна нужда от футболни герои на които да подражават , както на тези от САЩ-94 , така и от пловдивските легенди, които взимат дейно участие в организацията и връчват наградите на малките футболисти. Всички организатори и участници в турнира се обединиха около идеята да се учреди Купа и Награди „Героите от САЩ`94” и турнирът да стане ежегоден. Така за трета поредна година „Етик Финанс” АД е част от организаторите и генерален спонсор.

Дългосрочната визия на компанията е да се развива като модерна интернет компания, предлагаща иновативни продукти и услуги на високотехнологично ниво и висококонкурентна компетентност в областта на финансите, икономиката и електронния бизнес. Компанията е член на Съюза на икономистите в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Инициатор е за учредяване на Гражданско сдружение за нова високотехноогична индустриализация на България (ГСНВТИ/ , Българска асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране и Клъстер за етично финансиране на предприемачеството.
От 2016 година „Етик Финанс” АД стартира проекта „Фонд за етично финансиране на предприемачеството” с основни направления: стартъп финансиране на местни ИТ предприемачи и финансиране на социално предприемачество.

Спонсори на събитието